Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko–Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu,  Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach realizuje projekt pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 – „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 10 458 908,66 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 7 718 867,76 złKoszt realizacji projektu po stronie Lidera Projektu – Gminy Myszyniec:
koszt całkowity 10 209 061,22 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 7 536 758,84 zł
Koszt realizacji projektu po stronie Partnerów Projektu:
Powiat Ostrołęcki:
koszt całkowity 113 437,98 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 81 675,34 zł
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu:
koszt całkowity 55 469,31 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 42 156,67 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Wydmusach:
koszt całkowity 80 940,15 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 58 276,91 zł
Poziom dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
07.09.2016 r. – 30.11.2020 r.
GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii na terenie gminy Myszyniec
i województwa mazowieckiego.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
poprawa jakości powietrza,
podwyższenie standardu życia mieszkańców w regionie – wzrost konkurencyjności regionu,
obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej
w budynkach objętych projektem,
zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU

W ramach realizowanego projektu na terenie całej gminy zostały zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, w skład których wchodzą:
instalacje kolektorów słonecznych w ilości 502 szt. zestawów kolektorów solarnych
na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec;
instalacje fotowoltaiczne w ilości 260 szt. zestawów fotowoltaicznych
na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec;
instalacje fotowoltaiczne w następujących budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Myszyniec:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku,
Budynek użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym,
Budynek szkoły w Zalesiu,
Budynek szkoły w Wydmusach,
Budynek szkoły w Wolkowych,
Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
Budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu;
instalacja fotowoltaiczna na budynku plebanii przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Partner Projektu);
instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP w Wydmusach (Partner Projektu);
instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu (Partner Projektu).


Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30 i 12.00

        Link do kanału YouTube

          'Parafia Myszyniec'

       

  

Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

       507 116 300

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2014

            

       Niedziela Palmowa 2020

                 

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Pogoda

Media katolickie